De Vuurvogel is een openbare Jenaplanschool. De Jenaplangedachte geeft ons opvoedingsvormen en opvoedingsnormen, die ons aanspreken, die passen bij wat wij waardevol vinden.
De Jenaplanideeën, ontwikkeld door Peter Petersen, vormen voor ons de pedagogische component die goed aansluit bij onze levensbeschouwelijke uitgangspunten. Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leraren en ouders omvat. Leraren zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Zonder hun medewerking is de school tot weinig in staat.

Peter Petersen  
 

Onze visie is, dat wij onderwijs willen geven in een veilig schoolklimaat, waarbij de kinderen met behulp van een uitdagende leeromgeving tot zelfstandig leren komen. Dat willen we doen op basis van onderling vertrouwen en gezamenlijke solidariteit, waarbij we onderling een kritische houding aan de dag leggen, om zodoende het vakmanschap in de school steeds verder te zien groeien.

De 20 basisprincipes Jenaplan geven het kader en de speelruimte aan voor de ontwikkeling van Jenaplanscholen. Daarnaast heeft de Vuurvogel een visie ontwikkeld op de maatschappij, het kind, pedagogische en didactische uitgangspunten.

Maatschappij

Het is belangrijk dat een kind zich veilig voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en leren. Kinderen moeten zich in de toekomst kunnen handhaven als zelfstandig denkende mensen, die zich weerbaar weten op te stellen, respect hebben voor elkaar en die kritisch om kunnen gaan met de informatiestroom die op hen afkomt.

Wij willen dat bereiken door:
in gesprekken kinderen te stimuleren in hun kritisch denken;
informatie over de maatschappij aan hen over te dragen;
een leeromgeving te creëren waarin kinderen gestimuleerd worden zelf te ontdekken;
aandacht te schenken aan televisie, kranten, internet, enz.

Kind
Het is belangrijk een evenwichtige ontwikkeling van een kind te bevorderen, waarbij de cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, culturele en motorische ontwikkeling van belang zijn.

Wij willen dat bereiken door:
te erkennen dat kinderen verschillend zijn en hen te helpen bij het vinden van hun eigen weg in de wereld;
hen optimaal gebruik te laten maken van hun eigen specifieke kwaliteiten;
het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het kind;
te zorgen voor een uitdagende leeromgeving;
kinderen te leren elkaar te respecteren en samen te werken;
een uitnodigende en veilige plek te zijn.

Pedagogische uitgangspunten
Verschillen tussen kinderen zien wij als uitgangspunt voor hun ontwikkeling. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften van kinderen. De school moet een plek zijn, waar kinderen zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen.

Wij willen dat bereiken door:
met stamgroepen, met kinderen van meerdere leerjaren, te werken*;
met dag- of weektaken te werken, waarbij kinderen zelf een taak plannen en uitvoeren;
aandacht te hebben voor individuele begeleiding van kinderen;
kinderen actief te betrekken bij het onderwijs;
regels en afspraken te hanteren;
het onderlinge respect te bevorderen;
bewust te zijn van onze sociale voorbeeldfunctie;
succeservaringen te bevorderen;
kinderen zich thuis te laten voelen.

* Kinderen zijn heel verschillend, waardoor ze veel van elkaar kunnen leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst. Dit zijn groepen die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Wel krijgen de kinderen instructie op hun eigen niveau (kinderen uit groep 6 op niveau van groep 6, kinderen uit groep 7 op niveau van groep 7, enz.). Elke stamgroep heeft een groepsruimte. De kinderen worden betrokken bij de inrichting en het netjes houden hiervan. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun ruimte.

Didactische uitgangspunten
Wij vinden het belangrijk, dat het leerstofaanbod op de Vuurvogel maatschappelijk relevant, eigentijds, gevarieerd en onderwijskundig verantwoord is, passend binnen Jenaplan. Het leerstofaanbod is dekkend voor de kerndoelen, kent een doorgaande lijn en houdt rekening met verschillen tussen leerlingen en onderwijsbehoeften, mogelijkheden en cultuur. Daarbij dienen de vier basisactiviteiten (gesprek, spel, werk en viering) en de zes basisvaardigheden (cognitieve ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, culturele ontwikkeling en motorische ontwikkeling) voldoende en evenwichtig in het leerstofaanbod tot uiting te komen.

Wij willen dat bereiken door:
het leerstofaanbod dekkend te laten zijn voor de kerndoelen;
een doorgaande leerlijn in ons leerstofaanbod;
het leerstofaanbod tegemoet te laten komen aan relevante verschillen tussen leerlingen;
de kinderen voor te bereiden op het vervolgonderwijs;
in ons aanbod te voorzien in de ondersteuning en stimulering van sociaal-emotionele ontwikkeling;
een duidelijke opbouw in onze lessen;
activerende werkvormen te kiezen;
kinderen gebruik te laten maken van informatie- en communicatietechnologie;
regelmatig thematisch onderwijs te verzorgen;
expliciet aandacht te besteden aan leesstrategieën;
(wettelijk) voldoende onderwijstijd te plannen;
onnodig verlies van onderwijstijd tegen te gaan;
bij instructie, leertijd en verwerking te variëren naar behoefte van de kinderen.

De school is lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV) Deze vereniging van scholen werkt permanent aan het actualiseren van het Jenaplanconcept dat in de twintiger jaren van de vorige eeuw is ontwikkeld in de Duitse stad Jena